Программа24
травня

10:00

Відкриття конференції

Вступне слово

академіка НАН України Гольцева А.М.

іноземного члена НАН України,  проф. Грина К.

іноземного члена НАН України,  проф. Фуллера Б.

«Кріобіологія – 1»  

Ведуча засідання: к.б.н. Михайлова О.О.

10:30 Мартинова Ю.В., Бабійчук В.Г., Логінова О.О. Вплив ритмічного екстремального охолодження (–120ºС) на функ-ціональний стан організму щурів у динаміці їх старіння (ІПКіК НАН України, відділ кріофізіології; Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України, м. Харків)

10:42 Трутаєва І.А., Кірошка В.В., Гуріна Т.М. та ін.  
Ріст і розвиток трансплантатів оваріальної тканини після використання різних протоколів заморожування-відігріву
(ІПКіК НАН України, відділ кріоендокринології, м. Харків)

10:54 Чабаненко О.О., Семіонова К.А., Шпакова Н.М. Хлорпромазин і постгіпертонічний шок як модель пош-кодження кріоконсервованих клітин при їх відігріванні (ІПКіК НАН України, відділ кріоцитології; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

11:06 Варяниця В.В., Висеканцев І.П. Ліофілізація і по-дальше зберігання штаму фіксованого вірусу сказу L. Pasteur (ІПКіК НАН України, відділ кріомікробіології;
ПАТ «ФАРМ-СТАНДАРТ-БІОЛЕК», м. Харків)

11:18 Ладигіна В.І., Кірошка В.В., Саввова О.В. та ін. Куль-тивування мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку на склокристалічних матеріалах (ХНУ ім. В.Н. Ка-разіна, біологічний факультет; ІПКіК НАН України, відділ кріо-ендокринології; НТУ «ХПІ», м. Харків)

11:30 Огурцова В.В., Коваленко І.Ф. Проникність мембран ентероцитів миші для води та кріопротекторів (ІРЕ ім. О.Я. Уси-кова, відділ радіофізичної інтроскопії, НАН України; ІПКіК НАН України, відділ НТК, м. Харків)

Перерва


«Кріомедицина – 1» 

Ведучий засідання: к.м.н. Прокопюк В.Ю.

12:15 Манченко А.О., Михайлова І.П., Сандомирський Б.П. Стан тканини серцевих клапанів і перикарду свині після кріоконсервування (ІПКіК НАН України, відділ експеримен-тальної кріомедицини, м. Харків)

12:27 Трофімова Г.В. Вплив індукції терапевтичної гіпо-термії і введення мезенхімальних стромальних клітин на ультраструктуру кардіоміоцитів щурів з експериментальним інфарктом міокарда (ІПКіК НАН України, відділ експеримен-тальної кріомедицини, м. Харків)

12:39 Рогоза Л.А. Біологічна дія екстракту кріоконсер-вованих фрагментів серця поросят при ішемії та пере-несеному спонтанному інфаркті міокарда (ІПКіК НАН України, відділ експериментальної кріомедицини, м. Харків)

12:51 Золотько К.М. Підбір оптимальних тестів для оцінки ефективності трансплантації кріоконсервованих клітин-попередників щурам з інтрацеребральним крово­виливом (ІПКіК НАН України, лабораторія кріопротекторів;
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

13:03 Юрчук Т.О., Петрушко М.П., Піняєв В.І. Кріоре-зистентність ембріонів людини на стадії морули з абе-рантною компактизацією (ІПКіК НАН України, відділ КСР; Медичний центр «ДРТ-клініка репродуктивної медицини», м. Харків)

13:15 Власов О.О., Ковальов Г.А., Мірошниченко М.С. та ін. Вплив водного колоїдного розчину фулерену С60 на епітелій після кріодеструкції шкіри (ІПКіК НАН України, відділ експериментальної кріомедицини; ХНУ ім. В.Н. Каразіна; ХНМУ, м. Харків)

Перерва

«Кріобіологія / Біотехнологія»

Ведуча засідання: к.б.н. Рогульська О.Ю.

14:30 Чернобай Н.А. Вплив умов культивування на стійкість Dunaliella salina до знижених температур (ІПКіК НАН України, лабораторія фітокріобіології, м. Харків)

14:42 Тихвінська О.О., Рогульська О.Ю., Петренко Ю.О. Мезенхімальні стромальні клітини в фібриновому гелі стимулюють загоєння повношарових ран у мишей
(ІПКіК НАН України, відділ кріобіохімії, м. Харків)

14:54 Буряк І.А., Абрафікова Л.Г., Пішко О.В. та ін. Вплив модифікації гелевого носія на збереження іммобі-лізованих пробіотиків (ІПКіК НАН України, відділ кріо-мікробіології; КЗОЗ «Харківська міська багатопрофільна лікарня №18», м. Харків)

15:06 Таранник Г.К., Бондарович М.О., Гаєвська Ю.О. та ін. Імунокорекція ліофілізованим лейкоконцентратом кордової крові при експериментальному атопічному дерматиті (ІПКіК НАН України, відділ кріопатофізіології, м. Харків)

15:18 Буцький К.І., Пуговкін А.Ю., Копєйка Є.Ф. Кріо-консервування сперми стерляді (Acipenser ruthenus) із ви-користанням кріозахисного середовища на основі ДМСО (ІПКіК НАН України, відділ КСР, м. Харків)

15:30 Правдіна С.С. Психологічні особливості чоловіків при лікуванні безпліддя методами допоміжних репро­дуктивних технологій (Медичний центр «ДРТ-клініка репро-дуктивної медицини», м. Харків)


25 травня 10:00

«Кріобіологія – 2»

Ведуча засідання: к.б.н. Чернобай Н.А.

10:12 Пономарьова В.Л., Кулєшова Л.Г. Кріоконсер-вування дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae без використання традиційних кріозахисних засобів (ІПКіК НАН України, відділ кріомікробіології, м. Харків)

10:24 Макашова О.Є., Зубова О.Л., Зубов П.М. Роль антиоксидантів у підвищенні збереженості та життєздат-ності кріоконсервованих гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові (ІПКіК НАН України, відділ кріоцитології, м. Харків)

10:36 Васькович А.М., Репін М.В., Марченко Л.М.  Морфофункціональне дослідження нефропротекторної дії кріоекстракту плаценти при гострій нирковій недос-татності у щурів (ІПКіК НАН України, лабораторія кріо-морфології, м. Харків)

10:48 Плаксіна К.М., Сидоренко О.С., Божок Г.А. Кріо-консервування мультиклітинних сфероїдів, отриманих із надниркових залоз неонатальних поросят (ІПКіК НАН України, відділ кріоендокринології, м. Харків)

11:00 Улізко П.Ю., Боброва О.М. Низькотемпературні фазові переходи під час кріоконсервування еритроцитів коня з використанням комбінованих кріозахисних сере-довищ (ІПКіК НАН України, відділ кріобіофізики; Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків)

11:12 Григоренко О.В., Петрушко М.П. Деякі етичні та правові аспекти кріоконсервування гамет та ембріонів людини (ПАТ «Інвестиційно-фінансовий консалтинг», м. Київ)

11:24 Нарожний С.В., Боброва О.М. Антиагрегантна ефективність екстрактів плаценти в альгінатних носіях (ІПКіК НАН України, відділ кріобіофізики, м. Харків)

11:36 Іскендерова Н.Е. Кріозахисна дія диметилсульф-оксиду, 1,2-пропандіолу та їх комбінації при заморожу-ванні клітинної культури яєчника китайського хом’ячка СНО‑К1 (ІПКіК НАН України, лабораторія кріопротекторів, м. Харків)

Перерва


«Кріомедицина / Біотехнологія»

Ведуча засідання: к.б.н. Юрчук Т.О.

12:00 Присталов А.І. Вплив рівня вологості гермплазми винограду на її життєздатність після різних способів і термінів гіпотермічного зберігання (ІПКіК НАН України, лабораторія фітокріобіології, м. Харків)

12:12 Горбатовська Д.С., Фалько О.В., Терехова О.О. та ін. Вплив низьких температур на біологічно активні сполуки вартонієвого студня пуповини людини (ІПКіК НАН України, відділ КСР; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, медичний факультет, м. Харків)

12:24 Гречишникова М.П., Чижевський В.В., Говор І.В. та ін. Пошук інформативних експрес-методів оцінки збе-реженості ціанобактерій роду Spirulina під час кріокон-сервування (ІПКіК НАН України, сектор  НТББО; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, природничій факультет, м. Харків)

12:26 Чуб О.В., Прокопюк В.Ю., Мусатова І.Б. та ін. Вплив імплантації кріоконсервованих експлантів пла-центи на тривалість і якість життя (експериментальне дослідження) (ІПКіК НАН України, відділ експериментальної кріомедицини; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

12:38 Будерацька Н.О., Гонтар Ю.В., Лавриненко С.В. та ін. Вплив кріоконсервування методом вітрифікації
на морфологічні особливості та локалізацію мейотичного веретена поділу ооцитів людини
(Медичний центр «ІГР», м. Київ)

12:50 Гапон Г.О., Юрчук Т.О., Павлович О.В. та ін. Пенетраційна активність нативних та кріоконсервованих сперміїв людини (ІПКіК НАН України, відділ КСР; Медичний центр «ДРТ-клініка репродуктивної медицини», м. Харків)

13:12 Севастянов С.С., Осецький О.І., Гольцев А.М. Технологічні аспекти кріосублімаційного фракціону-вання тканин свинячої плаценти (ІПКіК НАН України, відділ кріомікробіології, м. Харків)

Перерва

15:00

Обговорення доповідей

Підведення підсумків конкурсу
на кращу роботу

Нагородження переможців

Закриття конференції

Comments