23 May 11:00 Kyiv time

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09

Meeting ID: 680 958 5318

Passcode: 509352

Щорічна конференція молодих вчених

Холод в біології та медицині – 2023

23 травня 2023 р.

м. Харків, Україна

 

Шановні колеги!

В результаті військового нападу РФ на Україну більше року Харків та Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України знаходяться в зоні ведення активних бойових дій. Але ми незламні, тому, не дивлячись на перешкоди, керівництво і співробітники Інституту продовжують свою науково-освітню діяльність.

Радою молодих вчених спільно з дирекцією Інституту прийнято рішення щодо проведення 47-ої щорічної міжнародної конференції молодих вчених

Холод в біології та медицині – 2023”.

 

Умови участі у конференції

У конференції можуть брати участь молоді вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів.

Робота конференції планується за трьома напрямами: кріобіологія, кріомедицина, біотехнологія.

Тематика конференції:

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Формати доповіді: усна (українською чи англійською мовами), постерна.

! Зверніть увагу на якість перекладу, перечитайте готовий текст, перевірте правильність термінів та відповідність основному змісту.

 

Участь у конференції безкоштовна.

 

При цьому всі бажаючі можуть зробити свій вклад та підтримати Збройні Сили України, перерахувавши кошти на рахунок 4731 1856 1290 4265 (інтернет карта Приват Банка) Олександра Володимировича Шило.

 

Конференція буде проводитися у дистанційному режимі (zoom).

 

Для участі у конференції необхідно до 1 травня 2023 р. зареєструватися та надіслати тези доповіді, заповнивши форму за посиланням https://forms.gle/WszEeGSYeveWxyRG6.

Роботи учасників буде опубліковано в електронному варіанті збірника тез доповідей та в журналі  «Problems of Cryobiology and Cryomedicine», який входить до бази даних Scopus.

 

Всі учасники отримають сертифікати.

 

Вимоги до оформлення тез:

У тезах рекомендується дотримуватися наступної структури:

висновки.

Джерела цитування відзначати в квадратних дужках із зазначенням прізвища першого автора та року видання. Рисунки, графіки та таблиці не приймаються.

При оформленні тез використовувати додаток MS Word, текст розмістити на одному аркуші формату A4, з полями 2 см з усіх боків, гарнітура Times New Roman, кегль 14 pt, одинарний інтервал. На початку тексту розмістити назву доповіді, на наступному рядку прізвище автора (авторів), нижче – місце роботи, потім з пропуском одного інтервалу привести текст тез.  Назвіть файл на прізвище першого автора та завантажте до реєстраційної форми.

Для створення файлу з тезами рекомендується використовувати шаблон/template.

Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно з вимогами.

 

Вимоги для створення постеру:

 

При створенні постеру рекомендовано дотримуватися таких правил:

Створений постер необхідно зберегти у форматі .pdf та, після повідомлення про прийняття ваших тез, надіслати на поштову скриньку конференції: coldbiomed@gmail.com.

 

 

 

 

Електронна адрес організаційного комітету конференції: coldbiomed@gmail.com;

Телефон: +38(050) 051 51 10 (Надія Чернобай)

Детальна інформація на сайті: https://coldbiomed.cryo.org.ua

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини,

вул. Переяславська, 23, м. Харків 61016

Annual Conference of Young Scientists

"Cold in Biology and Medicine - 2023"

May 23rd, 2023

Kharkіv, Ukraine

 

Dear colleagues!

Longer than a year Russia's military invasion to Ukraine, has made Kharkiv and the Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine the zone of active hostilities. Nevertheless, we are invincible, so despite the obstacles, the leadership and staff of the Institute go on their scientific and educational activities.

The Council of Young Scientists jointly with the Administration of the Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine are pleased to invite you to participate in the 47th Annual Conference of Young Scientists

"Cold in Biology and Medicine - 2023".


Details of participation

Young scientists, PhD students, undergraduate students are welcome to take part in the conference activity.

The work of the conference is planned in three major areas: cryobiology, cryomedicine, biotechnology.

The main topics are as follows:

Conference languages: Ukrainian, English.

Presentation formats: oral (Ukrainian/English), poster.

Abstracts of the report and presentation of illustrative materials of the oral report (slides) should be submitted in English, regardless of the language of the report to be presented.

The poster should be presented in English and submitted as *.pdf file (to be posted to the conference website https://coldbiomed.cryo.org.ua/ on the eve of the event).

Participation in the conference is free!

At the same time, everyone can contribute and support the Armed Forces of Ukraine by transferring funds to account 4731 1856 1290 4265 (Internet card of Privat Bank) to the name of Oleksandr Shilo.

The conference will be held online via zoom platform.

To participate in the conference, you need to be registered by May 1st, 2023 and the abstracts of the report must be sent by filling out the form at the link https://forms.gle/WszEeGSYeveWxyRG6.

The abstract will be electronically published in the Abstract book as well as in the Problems of Cryobiology and Cryomedicine journal (Scopus-indexed).

 

Each speaker will receive a participant certificate.

 

Requirements for abstract:

It is recommended to adhere to the following structure in abstract:

References should be noted in square brackets with the name of the first author and the year of publication. Drawings, graphs and tables are not accepted.

For writing abstract, use the MS Word application, place the text on one sheet of A4 format, with margins of 2 cm on all sides, Times New Roman font, 14 pt point, single spacing. At the beginning of the text, place the title of the report, on the next line the surname of the author (authors), below - the place of work, then with one space, provide  the text of abstract. Name the file after the first author's last name and upload to the registration form.

To create a file with abstracts, it is recommended to use template.

The organizing committee keeps the right to edit and reject abstracts not corresponding to the theme of the conference or are not designed according to the requirements.

 

Requirements for creating a poster:

When creating a poster, it is recommended to follow the following rules:

The created poster must be saved in .pdf format and sent to the conference e-mail: coldbiomed@gmail.com after notification of the acceptance of your abstract.

E-mail: coldbiomed@gmail.com;

Phone: +38(050) 051 51 10 (Nadiia Chernobai)

Detailed information on the website: https://coldbiomed.cryo.org.ua

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine,

23, Pereyaslavska str., Kharkiv 61016, Ukraine