Програма

Засідання конференції будуть проходити 27-28 травня 2019 р. з 10:00 в актовій залі ІПКіК НАН України

Програма конференції

27 травня

10:00

Відкриття конференції

Вступне слово академіка НАН України А.М. Гольцева, іноземного члена НАН України, проф. К. Гріна, іноземного члена НАН України, проф. Б. Фуллера, іноземного гостя, проф. Р. Флека

«Кріобіологія – 1»

Ведуча засідання: к.б.н. : Розанова С. Л.

10:30 Варяница В.В., Высеканцев И.П. Хранение стандартного фиксированного штамма вируса бешенства CVS в защитных средах с сахарозой, глицерином и мальтозой при разных температурах в течение года (ІПКіК НАН України, ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛЕК», м. Харків)

10:42 Чабаненко О.О., Орлова Н.В., Шпакова Н.М. Постгипертонический лизис эритроцитов в комбинированных средах (ІПКіК НАН України, м. Харків)

10:54 Буцький К.І., Пуговкін А.Ю. Кріоконсервування сперматозоїдів коропа (Cyprinus carpio, L. 1758), отриманих у переднерестовий період (ІПКіК НАН України, м. Харків)

11:06 Чернобай Н.А., Кадникова Н.Г. Некоторые особенности замораживания галофильных микроводорослей на примере Dunaliella salina Teod. (ІПКіК НАН України, м. Харків)

11:18 Мозговська Г.В., Шевченко Н.О., Мірошниченко Т.М. та ін. Збереженість меристем батату (Ipomoea batatas L.) після кріоконсервування методами вітрифікації (Інститут овочівництва і баштанництва НААНУ, ІПКіК НАНУ)

11:30 Севастьянов С.С., Осецкий А.И. Термопластический анализ в изучении диаграмм состояния криопротекторных растворов в области расстеклования (ІПКіК НАН Україні, м. Харків)

11:42 Чижевський В.В., Висеканцев І.П., Буряк І.А., Поліванова О.В. та ін. Чи можливо використання нанокристалічних сполук в середовищах для гіпотермічного зберігання дріжджів штаму Saccharomyces boulardii? (ІПКіК НАН України, м. Харків)

11:54 Мирошниченко Т. М., Шевченко Н.О., Мозговська Г.В. и др. Ефективність різних способів кріоконсервування меристем томату (Lycopersicon esculentum Mill.) (Інститут овочівництва і баштанництва НААНУ, ІПКіК НАНУ)

12:06 Калінович В.С., Берест В.П. Мембранотропний ефект протимікробного пептиду подібний до дії кріопротекторів (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

12:18 Забєліна Д.С., Мисочка А.Є., Утицьких Т.О. Комп'ютерне моделювання агрегації тромбоцитів для поліпшення способів зберігання тромбоцитів за низьких температур (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХМУ, м. Харків)

12:30 Михайлова О.О., B. Лі, Дж. П. Аккер Розділені за віком еритроцити показують зміни в здатнoсть до переносу кисню та жорсткості під час гіпотермічного зберігання (Центр інновацій, Канадськa службa крові, Канада)

Перерва

«Кріобіологія/ Кріомедицина – 1 »

Ведуча засідання: к.б.н. Рогульська О.Ю.

12:40 Глоба В.Ю., Бондаренко Т.П., Али С.Г. та ін. Сократительная активность детрузора крыс с инфравезикальной обструкцией после введения криоэкстракта спинальных ганглиев и биологически активных продуктов культуры мантийных глиоцитов (ІПКіК НАН України, м. Харків)

12:52 Літовченко О.Л., Зуб К.О. Модифікація функціональної активності нейтрофілів в умовах холодового стресу та електромагнітного випромінювання (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНМУ)

13:04 Оніщенко А.І., Ткаченко А.С., Харченко Е.А. та ін. Експресія HSP70 у епітеліальних клітинах слизової оболонки носа пацієнтів з хронічним поліпозним риносинуситом (ХНМУ, м. Харків)

13:16 Власов О.О., Ковальов Г.О. Інтенсивність вільно-радикальних процесів при введенні екстракту кріоконсервованих фрагментів шкіри поросят або водного колоїдного розчину фулерену С60 після локальної холодової травми (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ІПКіК НАН України, м. Харків)

13:28 Чабаненко Е.А., Ковалёв Г.А., Ефимова И.А. Влияние локальной холодовой травмы на осмотическую резистентность эритроцитов (ІПКіК НАН України, Обласна клінична травматологічна лікарня, м. Харків)

13:40 Богданюк А.О., Берестовий О.О., Цвик В.В. Кінетичні характеристики сперміїв Зааненського козла після кріоконсервування (ТОВ «Інститут сучасних ветеринарних технологій», ТОВ «Медичний центр матері», м. Київ)

Перерва

«Кріобіологія / Біотехнологія»

Ведуча засідання: к.б.н. Чернобай Н.А.

14:30 Землянський А.О. Показники обміну ліпідів у сироватці крові за метаболічного синдрому собак в залежності від температури утримання (Луганський національний аграрний університет, м Харків)

14:42 Петров І.В., Буряк І.А., Черкашина Я.О. Життєздатність кріоконсервованих пробіотичних штамів мікроорганізмів, іммобілізованих в альгінатному гелі з додаванням різних концентрацій дисахаридів (ІПКіК НАН України, м. Харків)

14:54 Острась Д.А., Луценко Д.Г., Ломако В.В. та ін. Изменение осмотической хрупкости и индекса сферичности эритроцитов крыс разного возраста при холодовых воздействиях (ІПКіК НАН України, м. Харків)

15:06 Али С.Г., Божок Г.А. Экспрессия некоторых нейральных маркеров при субкультивировании нативных и криоконсервированных сфероидов, полученных из клеток спинальных ганглиев неонатальных поросят (ІПКіК НАН України, м. Харків)

15:18 Немировская Ю.В., Тарусин Д.Н. Локализация и метаболическая активность мезенхимальных стромальных клеток в альгинатных микросферах с твердым и жидким ядром (ХНУ ім. В.Н. Каразіна; ІПКіК НАН України, м. Харків)

15:30 Введенський Д.Б., Волкова Н.О., Гольцев А.М. Порівняльна оцінка морфо-функціональних характеристик кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з різних джерел (ІПКіК НАН України, ХНУ ім.В.Н. Каразіна, м. Харків)

15:42 Юрченко Л.І., Цихановська І.В., ХарламовМ.І. Стабілізуюча дія нанодобавки "Магнетофуд" в оборотному процесі «заморожування-розморожування» (НУЦЗ України, УІПА, м. Харків)


28 травня 10:00

Відкриття засідання

Вступне слово проф. Бабійчука Г.О.

«Кріобіологія – 2»

Ведуча засідання: к.б.н. Трутаєва І.А.

10:12 Потапов В.А., Білий Д.В. Экспериментальное изучение процесса хладоновой экстракции лаврового листа (Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків)

10:24 Новікова О.Ю., Бондаренко Т.М., Божок Г.А. Криоконсервирование мультиклеточных сфероидов, полученных из клеток дермальной папиллы кролика (ІПКіК НАН України, відділ кріобіохімії і фармакології НГС, м. Харків)

10:36 Гапон Г.О., Павлович О.В., Юрчук Т.О. та ін. Ультраструктурні характеристики сперміїв людини після кріоконсервування методом вітрифікації з ПВП (ІПКіК НАН України, м Харків)

10:48 Улізко П.Ю., Боброва О.М., Водоп’янова Л.А. Вплив фазового стану на збереженість еритроцитів при низьких температурах (ІПКіК НАН України, Харківська державна зооветеринарна Академія, м. Харків)

11:00 Головіна К.М., Коваленко І.Ф., Боброва О.М. Вплив окисного стресу на стан еритроцитів при гіпотермічному зберіганні (ІПКіК НАН України, м. Харків)

11:12 Уманська А.О., Мельничук Д.О., Мельничук С.Д., Калачнюк Л.Г. Магнітно-резонансне та коронарографічне дослідження серця щурів за штучного гіпобіозу (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Громадська організація «Рада Героїв України в АПК»,Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ)

11:24 Ходько О.Т. Влияние концентрации клеток на фазовое поведение взвешивающего раствора при охлаждении (ІПКіК НАН України, м. Харків)

«Кріобіологія/Кріомедицина - 2»

Ведучій засідання: к.б.н. Пуговкін А.Ю.

12:00 Васькович А.М., Репин Н.В., Марченко Л.Н. и др. Нефропротекторный эффект криоэкстракта плаценты при моделировании острой почечной недостаточности у крыс (Харківська медична академія післядипломної освіти, ІПКіК НАН України)

12:12 Оніщенко В.О. Вплив загальної екстремальної аерокріотерапії на функціональний стан серцево-судинної системи (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», м. Костянтинівка)

12:24 Гуменюк В.В., Сердюк И.А. Патентование криотерапии в Украине (ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр МЗ Украины», г. Константиновка)

12:36 Морозова O.M., Батюк Л.В., Муравєйник O.А. Дослідження чутливості еритроцитів в умовах неврологічного захворювання до постгіпертонічного шоку (ХНМУ, КНП "Міська Клінічна Лікарня №7"ХМР)

12:48 Мирошников К.В., Шкрабак М.О., Яценко Т.А. Активність тканинного активатора плазміногену в заморожених зразках еуглобулінової фракції плазми крові людини (Національний авіаційний університет, м. Київ, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ)

13:00 Побеленский К.О., Легач Е.И., Побеленский О.Н., Побеленская Л.А. Гистопатологические характеристики ткани щитовидной железы крыс после криовоздействия (ІПКіК НАН України, м. Харків)

13:12 Богданчикова О.А., Дейнеко А.С., Коваленко А.А. Изменение липопереокисления и показателей стойкости эритроцитов при низкотемпературном хранении (Областна станція переливання крові, ІПКіК НАН України, м. Харків)

13:24 Коваленко А.А., Голубцова М.А., Овсянникова Т.Н., Дяченко В.Д. О возможности применения новых органических синтетических селен-содержащих соединений при криоконсервации органов (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

Перерва (Кава-брейк у приміщенні бібліотеки)

15:00

Обговорення доповідей

Підведення підсумків конкурсу на кращу роботу

Нагородження переможців

Закриття конференції

Збірник тез Холод в біології та медицині-2019.pdf