Всі виступи молодих вчених та аспірантів були оцінені конкурсною комісією. Підрахунок голосів дозволив визначити трьох переможців.


1 місце посів Гладких Федір Володимирович - аспірант відділу експериментальної кріомедицини, Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України.


2 місце посіла Богданюк Анастасія Олександрівна - аспірантка відділу кріобіології систем репродукції, Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України.


3 місце посіла Текдемір Ілона Олександрівна - аспірантка кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М. Ф. Гулого, Національного університету біоресурсів і природокористування України.


Щиро вітаємо цьогорічних переможців і бажаємо їм подальших звершень!

Щорічна конференція молодих вчених

“Холод в біології та медицині – 2021”

19- 20 травня 2021 р.

м. Харків


Шановні колеги!

Рада молодих вчених спільно з дирекцією Інституту проблем кріобіології

і кріомедицини Національної академії наук України та Кафедрою ЮНЕСКО

з кріобіології запрошує Вас взяти участь у 45-ій щорічній міжнародній конференції молодих вчених “Холод в біології та медицині – 2021”.

Умови участі у конференції

У конференції можуть брати участь вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів (віком до 35 років включно). Кращі доповіді будуть відзначені дипломами Кафедри ЮНЕСКО з кріобіології.

Тематика конференції:

 • з’ясування механізмів пошкодження біологічних об’єктів під впливом низьких і наднизьких температур;

 • низькотемпературне зберігання біологічних об’єктів (клітин, тканин, органів людини, тварин або рослин), їх підготовка до охолодження, відігрівання;

 • культивування клітин і тканин;

 • вивчення механізмів природної стійкості живих систем до дії холоду та процесів їх відновлення після холодового впливу;

 • використання низьких і наднизьких температур у медицині;

 • експериментальна та клінічна трансплантологія;

 • розробка кріобіологічного та кріомедичного обладнання;

 • організація та робота низькотемпературних банків.

Робочі мови конференції:

 • доповідь: українська, англійська;

 • презентація ілюстративних матеріалів доповіді (слайди): англійська.

Конференція буде проводитися у дистанційному режимі.

Для участі у конференції необхідно до 26 квітня 2021 р. зареєструватися на сайті конференції https://coldbiomed.cryo.org.ua та надіслати оргкомітету тези доповіді (coldbiomed@gmail.com).

Роботи учасників будуть опубліковані у збірнику тез доповідей.

Учасники, які посядуть три перші місця в конкурсі робіт молодих науковців, отримають право на друк розширених тез у вигляді статті чи короткого повідомлення в індексованому у Scopus журналі “Проблеми кріобіології і кріомедицини”.


Доповіді молодих вчених будуть оцінені спеціальною комісією. Оцінювання буде здійснюватися за такими критеріями:

 • тези (актуальність теми, методичний рівень роботи);

 • доповідь (дотримання регламенту, відповідність висновків меті роботи, відповідність тематиці конференції);

 • демонстраційний матеріал (зрозумілість слайдів, адекватність слайдів і доповіді);

 • відповіді на запитання (вміння коротко та змістовно відповідати на питання).

Участь у конференції безкоштовна!

Кожен доповідач отримає сертифікат учасника. Заочна форма участі у конференції не передбачена!


Збірник тез конференції буде опубліковано на сайті конференції https://coldbiomed.cryo.org.ua.

Зразок оформлення тез доповіді можна знайти на сайті конференції. Звертаємо вашу увагу, що усі тези підлягаються рецензуванню і можуть без додаткових пояснень бути відхилені організаційним комітетом у випадку невідповідності вимогам конференції. Учасників конференції поінформують про результати роботи організаційного комітету.

Посилання з кодом доступу до конференції буде надіслано напередодні заходу.

З програмою конференції та збіркою тез доповідей можна ознайомитися на сайті конференції після 1 травня 2021 р.


Також запрошуємо зацікавлених науковців до участі в якості слухачів. Щоб отримати посилання для входу у конференцію, необхідно зареєструватися.


З усіх питань звертайтеся до організаторів конференції.

Annual Conference of Young Scientists

"Cold in Biology and Medicine - 2021"

May 19-20, 2021

Kharkіv, Ukraine

Dear colleagues!

The Council of Young Scientists together with the Administration of the Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine and the UNESCO Chair in Cryobiology are pleased to invite you to participate in the 45th Annual Conference of Young Scientists "Cold in Biology and Medicine - 2021".

Rules for participation:

Young scientists, PhD students, undergraduate students are welcome to take part in the conference activity. The best reports of young scientists (up to 35 years inclusive) will be awarded with the diplomas of the UNESCO Chair in Cryobiology.

The main topics are as follows:

 • mechanisms of damage to biological objects under the influence of low and extremely low temperatures;

 • low temperature storage of human, animal or plant cells, tissues, organs, including preparing for storage, thawing;

 • culturing of cells and tissues;

 • response of biological objects to low temperature;

 • mechanisms of natural cold resistance of living systems and recovery after cold exposure;

 • cold adaptation in animals and plants;

 • low and extremely low temperatures in medicine;

 • experimental and clinical transplantation;

 • cryobiological and cryomedical devices;

 • low temperature banks and depositories.

Conference languages:

 • report: Ukrainian, English;

 • presentation: English.

The conference will be held online.

To participate at the conference, please register at the conference website: coldbiomed.cryo.org.ua before April 26, 2021 and send the abstracts to the organizing committee (coldbiomed@gmail.com). The abstract will be published in the Abstract book.

All abstracts accepted for presentation will be published in the abstract e-book on the Conference website.

The reports of participants selected as the best (the first three places) in the competition will have the opportunity to submit the extended abstracts in the form of an article or a short communication in the Scopus indexed Journal “Problems of Cryobiology and Cryomedicine”.

Reports of young scientists will be evaluated by a special commission. Assessment will be carried out according to the following criteria:

 • abstracts (relevance of the topic, methodological level of work);

 • report (compliance with the time-limit, compliance of the conclusions with the purpose of the work);

 • demonstration material (clarity of slides, correspondence of slides and report);

 • answers to questions ( ability to shortly and accurately answer questions).

Participation in the conference is free!

Each speaker will receive a participant certificate. Absentee participation in the conference is not foreseen. Abstract book will be published on the conference website coldbiomed.cryo.org.ua.

Please address the conference website for a template of abstracts. These will be reviewed and can be rejected by the organizing committee in case of non-compliance with the conferences requirements without further explanation. The conference participants will be informed by e-mail about the results of the organizing committee work.

The link with the code to assess the conference will be sent the day before.

The conference program and abstract book will be available after May 1st, 2021 at the conference website.

We also invite scientists to attend the conference as listeners. To get a link to enter the conference, you need to be registered.

Organizing committee address:

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine,

23, Pereyaslavska str., Kharkiv 61016, Ukraine

E-mail: coldbiomed@gmail.com;

Phone: +38(050) 051 51 10 (Nadiia Chernobai)