Вимоги до оформлення тез / Abstracts submission

Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету тези доповіді та зареєструватися до

4 травня 2022 року

Тези подаються українською та англійською мовами в електронному вигляді з копією експертного висновку про можливість публікації або супровідним листом від організації.

У тезах рекомендується дотримуватися наступної структури: 

Джерела цитування відзначати в квадратних дужках із зазначенням прізвища першого автора та роком видання.

При оформленні тез використовувати додаток MS Word, текст розмістити на одному аркуші формату A4, з полями 2 см з усіх боків, гарнітура Times New Roman, кегль 14 pt, одинарний інтервал; на початку тексту розмістити назву доповіді, потім прізвище автора (авторів), місце роботи, потім з пропуском одного інтервалу привести текст тез.

Для створення файлу з тезами рекомендується використовувати шаблон/template.

Назвіть файл на прізвище автора і надішліть його на адресу coldbiomed@gmail.com.

To participate in the conference you must submit your abstract to the organizing committee and register before

May 4, 2022

In abstract it is recommended to adhere to the following structure:

Sources of citations should be marked in square brackets with the name of the first author and the year of publication.

When writing abstracts, use the MS Word application, place the text on one A4 sheet, with margins of 2 cm on all sides, Times New Roman typeface, 14 pt size, single space; at the beginning of the text to place the title of the report, then the name of the author (authors), place of work, then with the omission of one interval to give the text of the abstract.

It is recommended to use a template to create a thesis file.

Name the file after the author and send it coldbiomed@gmail.com.